Rishabh Sanghi

General Secretary, BRCA

+91 9718-822125

Vipul Khatana

Dance Secretary

+91 9911014549

vipulkhatana96@gmail.com

Sambhav Jain

Debating Secretary

+91 9968933854

sambhavj.10@gmail.com

Rashmi Yadav

Dramatics Secretary

+91 9891174714

rashmi.yadav1807@gmail.com

Deepak Bhatt

Fine Arts and Crafts Secretary

+91 9891169687

deepakbatt329@gmail.com

Abhay Balyan

Hindi Samiti Secretary

+91 9971749491

abhaybalyan8@gmail.com

Deevanshu Goyal

Literary Secretary

+91 9971743380

deevanshugoyal@gmail.com

Aman Rai

Music Secretary

+91 7838185350

amankrai28@gmail.com

Devansh Jain

Photography and Films Secretary

+91 9891170493

jaindevansh8@gmail.com

Ajay Srivatsa

Quizzing Secretary

+91 9899133639

ajaypsrivatsa@gmail.com

Himanshu Upadhyay

Spic Macay Secretary

NA

NA

Design Team
Shivam Saxena

Web Designer

+91 9717695431

shivam.iitd8@gmail.com

Vishva Sharma

Graphic Designer

+91 9971756794

vasusharma0902@gmail.com

Rahul Gupta

Back-end Programmer

+91 9999095885

rahulgupta.2014.iitd@gmail.com

Prateek Garg

App Developer

+91 9717278729

prateekgarg95@gmail.com