Sarthak Vishnoi

Secretary, Quizzing Club

+91-7016547236

Anchit Tandon

Aravali Representative

+91-7838769659

anchit.tandon98@gmail.com

Sarthak Mishra

Girnar Representative

+91-8860971410

imsarthak@gmail.com

Sakshi Gupta

Himadri Representative

+91-9987241654

sakshigupta1771@gmail.com

Kumar Kirti

Jwalamukhi Representative

+91-8826570791

kumarkirti1289@gmail.com

Surabhi Gupta

Kailash Representative

+91-8557856536

surabhi11gupta@gmail.com

Pranav

Karakoram Representative

+91-9651440485

pranavhades27@gmail.com

Kabir

Kumaon Representative

+91-8791620727

kabirtomer@gmail.com

Jay Paranjape

Nilgiri Representative

+91-8200997833

jay.edutech@gmail.com

Partha Dhar

Satpura Representative

+91-9711893950

parthdhar135@gmail.com

Vidit jain

Shivalik Representative

+91-9999007310

Jvidit5@gmail.com

Shorya Jain

Udaigiri Representative

+91-7838100614

Shoryajain99@gmail.com

G Akshay

Vindhyachal Representative

+91-9080789632

akimanu99@gmail.com

Mayank

Zanskar Representative

+91-9549003705

mayanksinghk8@gmail.com