Rishabh Nagpal

General Secretary, BRCA

+91-9650255230

Divyansh Gupta

Secretary, Dance Club

+91-9557833970

divyanshps7575@gmail.com

Kaustubh Saxena

Secretary, Debating Club

+91-9810215771

kaustubhsaxena21@gmail.com

Nikhil Dadheech

Secretary, Dramatics Club

+91-9560937005

nikhild.dakshana15@gmail.com

Saurabh Pal

Secretary, Fine Arts and Crafts Club

+91-7840042011

bestpal97@gmail.com

Nikhil Chauhan

Secretary, Hindi Samiti Club

+91-9560942001

nikhilc190@gmail.com

Simran Malik

Secretary, Literary Club

+91-7838465767

simranmlk29@gmail.com

Prakhar Singh

Secretary, Music Club

+91-8860819864

prakharsingh3012@gmail.com

Daksh Chandra Bansal

Secretary, Photography and Film Club

+91-9953829939

dakshcbansal@gmail.com

Swapnil Sinha

Secretary, Quizzing Club

+91-9757363647

swapnilsinha98@gmail.com